ประเด็นเกี่ยวกับการคิด

Posted: ตุลาคม 9, 2010 in ทักษะการคิด

เยี่ยมห้องป.1 ร.ร.ชุมชนบ้านแวง

สาระที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่เป็นประเด็นหลักๆ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเด็น (ทิศนา  แขมมณี และคณะ, 2544: 103)

1. ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด (contents for thinking)

2. คุณสมบัติที่เอื้ออำนวยในการคิด (dispostions for thinking)

3. ทักษะการคิด (thinking skills)

4. กระบวนการคิด (thinking process)

5. การควบคุมและประเมินการคิดของตน (metacognition)

ทิศนา แขมมณี ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่าเป็นคำที่แสดงพฤติกรรมการคิด ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเพียงพอที่ช่วยให้มองเห็นพฤติกรรม/การกระทำที่ชัดเจนของการคิดนั้น ๆ เช่น

 การสังเกต หมายถึง การดู สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

การเปรียบเทียบ หมายถึง การนำเอาของตั้งแต่สองอย่างมาเปรีบบเทียบกัน เป็นต้น

ทักษะการคิด (thinking skills) แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ทักษะที่เป็นพื้นฐาน (basic thinking skills) ได้แก่ทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร (communication skills) เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสาร ฯลฯ

2. ทักษะที่เป็นแกนสำคัญ (core thinking skills) เป็นทักษะการคิดที่ใช้กันมาก ได้แก่ ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การตีความ การขยายความ การสรุป การอ้างอิง เป็นต้น

3. ทักษะการคิดระดับสูง (higher order thinking skills) เป็นทักษะการคิดที่ซับซ้อนและยากขึ้นกว่าทักษะแกน เช่น ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการทำนาย ทักษะการนิยาม ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ เป็นต้น

หนังสืออ้างอิง

ทิศนา  แขมมณี, นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ และศรินธร  วิทยะสิรินันท์, 2544, “มิติของการคิด: กรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กและเยาวชนไทย” ใน วิทยาการด้านการคิด, ทิศนา  แขมมณีและคณะ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), กรุงเทพฯ, หน้า 103-112.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s