ขอแนะนำร้าน Smile Milk & Drinks ที่หน้าร.พ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี หน่อยครับ เป็นร้านน้องชายผมเองครับ มีโอกาส ก็ลองไปชิมดูรสชาดของนมปั่น กาแฟปั่น และอีกหลากหลายเมนูนะครับ

Advertisements

กระบวนการคิด

Posted: พฤศจิกายน 8, 2010 in ทักษะการคิด

รศ.ดร.ทิศนา  แขมมณีและคณะ (2544: 104)  ให้ความหมายกระบวนการคิด ว่า กระบวนการคิด หมายถึง การคิดที่ต้องดำเนินไปตามลำดับขั้นตอนที่จะช่วยให้การคิดนั้นประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของการคิดนั้นๆ

กระบวนการคิดใดๆ ก็ตามจะมีองค์ประกอบสำคัญ คือ

1. ต้องมีจุดมุ่งหมายของกระบวนการ

2. ต้องมีลำดับขั้นตอน

3. ต้องมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน

กระบวนการคิดจะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่มีจำนวนที่แตกต่างกัน และแต่ละขั้นก็ต้องอาศัยทักษะการคิดย่อยๆ เช่น ในกระบวนการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ 1) ระบุประเด็นปัญหา 2) หาสาเหตุของปัญหา  3) คิดทางเลือกในการแก้ปัญหา 4) เลือกทางเลือก 5)ลงมือแก้ไขปัญหาตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้ 6) ประเมินผลการปฏิบัติ

สำหรับขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นปัญหานั้น ผู้เรียนจะต้องมีทักษะย่อยๆ เช่น ทักษะในการแสวงหาข้อมูล ตีความหมายข้อมูล จำแนกข้อมูล และมีทักษะในการใช้เหตุผล เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า กระบวนการคิดมีความซับซ้อนกว่าทักษะการคิด และต้องอาศัยทักษะการคิดเป็นพื้นฐาน

กระบวนการคิดที่สำคัญมีหลายกระบวนการ ได้แก่ (ทิศนา  แขมมณี, 2544: 109)

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิดที่จะช่วยให้ได้ความคิดที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินมาอย่างรอบคอบแล้วว่า เป็นความคิดที่มีเหตุมีผล เชื่อถือได้

กระบวนการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิดและการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนของการคิดเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

หนังสืออ้างอิง

ทิศนา  แขมมณี, นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ และศรินธร  วิทยะสิรินันท์, 2544, “มิติของการคิด: กรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กและเยาวชนไทย” ใน วิทยาการด้านการคิด, ทิศนา  แขมมณีและคณะ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), กรุงเทพฯ, หน้า 104, 109.

เยี่ยมห้องป.1 ร.ร.ชุมชนบ้านแวง

สาระที่เกี่ยวข้องกับการคิดที่เป็นประเด็นหลักๆ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเด็น (ทิศนา  แขมมณี และคณะ, 2544: 103)

1. ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ใช้ในการคิด (contents for thinking)

2. คุณสมบัติที่เอื้ออำนวยในการคิด (dispostions for thinking)

3. ทักษะการคิด (thinking skills)

4. กระบวนการคิด (thinking process)

5. การควบคุมและประเมินการคิดของตน (metacognition)

ทิศนา แขมมณี ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดว่าเป็นคำที่แสดงพฤติกรรมการคิด ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเพียงพอที่ช่วยให้มองเห็นพฤติกรรม/การกระทำที่ชัดเจนของการคิดนั้น ๆ เช่น

 การสังเกต หมายถึง การดู สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

การเปรียบเทียบ หมายถึง การนำเอาของตั้งแต่สองอย่างมาเปรีบบเทียบกัน เป็นต้น

ทักษะการคิด (thinking skills) แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ทักษะที่เป็นพื้นฐาน (basic thinking skills) ได้แก่ทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร (communication skills) เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสาร ฯลฯ

2. ทักษะที่เป็นแกนสำคัญ (core thinking skills) เป็นทักษะการคิดที่ใช้กันมาก ได้แก่ ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การตีความ การขยายความ การสรุป การอ้างอิง เป็นต้น

3. ทักษะการคิดระดับสูง (higher order thinking skills) เป็นทักษะการคิดที่ซับซ้อนและยากขึ้นกว่าทักษะแกน เช่น ทักษะการตั้งสมมุติฐาน ทักษะการทำนาย ทักษะการนิยาม ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการจัดระบบ เป็นต้น

หนังสืออ้างอิง

ทิศนา  แขมมณี, นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ และศรินธร  วิทยะสิรินันท์, 2544, “มิติของการคิด: กรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาการคิดของเด็กและเยาวชนไทย” ใน วิทยาการด้านการคิด, ทิศนา  แขมมณีและคณะ, สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), กรุงเทพฯ, หน้า 103-112.

Hello world!

Posted: ตุลาคม 9, 2010 in ร้านSmile Milk & Drinks

เวปบล็อก https://artneoguy.wordpress.com เป็นอีกบล็อกที่ผมได้ทดลองทำเพื่อจะได้แนะนำให้คุณครูและผู้สนใจได้มาทดลองทำเวปบล็อกกัน ในโลกของยุคสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน (knowledge-based society)